Gedragscode

Brede school Fiep Westendorp kent schoolregels voor de kinderen. We hanteren de zgn. “kapstokregels”, die in de gehele school zichtbaar opgehangen zijn en die structureel behandeld worden:
 
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
- De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
 
Daarnaast beschikt de school over een pestprotocol en werken met "De Vreedzame School". 
Voorts kent de Brede school Fiep Westendorp specifieke regels voor de kinderen op de speelplaats. 


OP DE SPEELPLAATS
 1. Je luistert altijd naar de leerkrachten of andere volwassenen die buiten lopen.
 2. Er worden op de speelplaats geen ruwe spelletjes gedaan, waarbij je misschien onbedoeld andere kinderen pijn kunt doen.
 3. Vechten, schelden en meer van dat soort onaardige zaken zijn streng verboden. Bij problemen ga je altijd naar een leerkracht die buiten loopt.
 4. Bij het naar binnen gaan van de school wordt niet geduwd en geschreeuwd, maar loop je rustig naar binnen.
 5. Je gaat nooit zonder toestemming naar binnen.
 6. De fietsenstalling is verboden terrein. Alleen kinderen die hun fiets moeten stallen mogen daar komen.
 7. Niemand mag tijdens het speelkwartier of tijdens schooltijd van het speelterrein af.
 8. Kinderen die overblijven mogen ook niet van het speelterrein af.
 9. Voetballen is alleen op het voetbalterrein volgens het voetbalrooster toegestaan!
 10. Ligt de bal op het dak? Even de conciërge of een leerkracht waarschuwen; deze zorgt ervoor dat de bal weer terugkomt.
 11. Op de speelplaats mag niet worden gefietst als er andere kinderen spelen. 
 
IN DE SCHOOL
 1. Wanneer je tijdens schooltijd de klas moet verlaten, zorg dan dat je in de gangen zo stil mogelijk bent. Loop niet onnodig door lokalen heen. Let op de bordjes : "Niet Storen"!
 2. Niet met ballen spelen in de gang.
 3. In alle klassen is snoepen tijdens de lessen verboden. Kauwgum is ten strengste verboden!
 4. Trakteren door jarigen gebeurt om en nabij het speelkwartier.
 5. Vóór of na het speelkwartier is er in elke groep (3 t/m 8) ongeveer 10 minuten gelegenheid even iets te eten of te drinken. Let op: gezond eten: fruit of sneetje brood (geen zoetigheid, geen drinken met prik en geen blik!!)
 6. Eigendommen van school (en ook die van andere kinderen) worden netjes en met zorg behandeld. Schade aan schooleigendommen(boeken, stoeltjes e.d.) kan bij de ouders in rekening worden gebracht.
 7. Het is ten strengste verboden lucifers, vuurwerk, zakmessen en andere min of meergevaarlijke voorwerpen mee naar school te nemen. Deze spullen zullen in beslag worden genomen. Alleen je ouders kunnen deze zaken dan bij de directie terug krijgen.
 8. Als je iets kwijt bent, informeer dan bij de administratie of de directie.
 9. Heb je "gevonden voorwerpen"? Breng deze dan bij de administratie of bij de directie.
 10. Je mag zonder toestemming niet aan de computers, het stencilapparaat of de kopieermachine zitten.
 11. Tijdens de les draag je geen hoofddeksels. M.u.v. het dragen van een hoofddoekje. 
 12. Wanneer iedereen zich aan bovenstaande afspraken en regels houdt, dan blijft de Brede school Fiep Westendorp een prettige, gezellige school, waar alle kinderen en leerkrachten met plezier naar toe komen.
 
Gedragscode personeel / ouders 
Niet alleen voor de kinderen, ook voor ouders/verzorgers en personeelsleden bestaat er een gedragscode (deze kunt u op school inzien). Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Ouders zijn voor KBA-scholen volwaardige partners. Onze scholen betrekken ouders op veel manieren bij de school en bij het onderwijs. Zo is er op veel scholen een Ouderkamer of een andere ruimte waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben scholen een cursusaanbod voor ouders en organiseren scholen themabijeenkomsten.  

Op elke school is een Ouderraad en een Medezeggen- schapsraad (MR). Op het niveau van de stichting KBA kennen wij een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn.

Een school kan niet zonder afspraken. Voor de kinderen kennen wij de schoolregels die in de schoolgidsen staan. Ook voor personeelsleden en ouders/verzorgers hebben wij, in overleg met de GMR, een Gedragscode opgesteld. Dit hebben wij vooral gedaan in het belang van de ouders. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Wanneer u kiest voor één van de KBA-scholen verklaart u zich akkoord met de Gedragscode ouders/verzorgers.
 

ALGEMEEN
 1. U wordt als ouders / verzorgers geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de kinderen gelden. Wij verwachten ook van u dat u de schoolregels onderschrijft en dat u, waar mogelijk, meewerkt aan de naleving van deze regels.
 2. Ouders / verzorgers onderschrijven de inhoud en de uitgangspunten van de school, zoals beschreven in de schoolgids. Dat betekent onder andere dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten die voor hun groep aan de orde zijn.
 3. Ouders / verzorgers respecteren de identiteit van de school, zoals beschreven in de schoolgids. 

OMGANG
 1. Ouders / verzorgers, en personeelsleden geven het goede voorbeeld aan de kinderen; zij gaan altijd beleefd en respectvol met elkaar om. Ouders / verzorgers werken mee aan een leefbare en veilige school.
 2. Gebruik van bedreigingen en geweld wordt door ons zonder meer afgekeurd. Wij zullen hiervan altijd aangifte doen bij de politie. 
 3. Gebruik van bedreigingen en elke vorm van geweld is voor ons reden over te gaan tot (onmiddellijke) verwijdering van (een) kind(eren). (Zie ook de Regeling schorsing en verwijdering.) 

ZORG VOOR DE KINDEREN
 1. De ouders / verzorgers informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als hun kind problemen heeft in de thuissituatie of op school. (De school informeert op haar beurt de ouders wanneer er sprake is van op school geconstateerde problemen).
 2. De ouders / verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen van hun kind door o.a. op de contact- en ouderavonden te komen.
 3. De school kent een zgn. zorgbreedteoverleg. De ouders / verzorgers worden vooraf op de hoogte gebracht als een kind in het zorgbreedteoverleg wordt besproken. Het overleg bestaat naast de ib'er, directeur, en groepsleerkracht van het betreffende kind uit diverse hulpverleners en beroepskrachten van buiten de school. Zij adviseren ons en helpen bij het doorverwijzen. Pas wanneer er een advies ligt is toestemming van de ouders vereist, in het bijzonder als er door instanties van buiten de school testen en/of toetsen nodig zijn voor een juiste diagnose. De ouders worden gedurende het zogeheten “zorgtraject” nauwkeurig geïnformeerd. (Zie ook het Zorgplan van de school).  

ALLERLEI
 1. Ouders / verzorgers houden zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd. (Zie de geldende verlofregeling in onze schoolgids en/of de website).
 2. Afspraken met externe hulpverleners (o.a. dokter, tandarts) vinden zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats.
 3. Ouders / verzorgers lezen de informatie van school nauwkeurig en vragen indien nodig om toelichting.
 4. In de school en op de speelplaats wordt door niemand gerookt. Ook tijdens het begeleiden van een groep kinderen (ook buiten school) wordt niet gerookt.
 5. Ouders / verzorgers geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de school door (het liefst direct bij de administratie).
 6. Binnen de school en op de speelplaats wordt onderling (in beginsel) alleen Nederlands gesproken. 
 7. Wij verwachten van ouders / verzorgers dat zij er op toe zien dat hun kind op tijd op school aanwezig is en dat zij hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen ziek melden. 
 8. Wij raden u aan uw kind geen waardevolle spullen mee naar school te laten nemen. Tip: wellicht is het een idee om de kleding van uw kind te voorzien van de naam! Het schoolbestuur(Stichting KBA) en de directie zijn niet aansprakelijk voor vermissing c.q. beschadiging van uw eigendommen!!
 9. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of kritiek? De speelplaats is hier niet de juiste plaats voor. Wij verwachten dat u uw vragen, opmerkingen, klachten of kritiek bij de direct betrokkenen (of bij de directie van de school) neerlegt, waarbij u er op let dit niet in aanwezigheid van kinderen te doen.