Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van brede school Fiep Westendorp is niet alleen te vangen in cijfers of Cito-uitslagen. Kwaliteit op de Fiep is veel meer. We hebben het dan over taal, reken, sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Maar ook over veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levenbeschouwing en de omgeving, voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.

De inspectie beoordeelt scholen vooralsnog op de cognitieve ontwikkeling van kinderen ofwel hoe ontwikkelt een kind zich op het gebied van lezen, taal en rekenen. In het algemeen kunnen we opmerken dat de Fiep er in slaagt zoveel mogelijk uit de kinderen te halen wat er in zit. 

Om een indruk te krijgen van de prestaties van onze kinderen op taal en rekengebied maken zij verschillende landelijke genormeerde toetsen. We drukken de resultaten uit in percentages. De volgende vakgebieden worden getoetst: 
- technisch lezen 
- begrijpend lezen
- woordenschat 
- spelling 
- werkwoordspelling (groep 7 en 8)
- rekenen/wiskunde
- studievaardigheden (groep 7 en 8)

Aangezien met enige regelmaat de toetsen worden bijgesteld of worden veranderd zijn ze lastig onderling met elkaar te vergelijken.


Uitleg Cito-scores
Om een indruk te krijgen van de prestaties van de kinderen op verschillende landelijke genormeerde toetsen van het Cito, geven we hieronder een overzicht. We drukken de resultaten uit in percentages. 
 
De volgende vakgebieden worden getoetst:
- technisch lezen
- begrijpend lezen
- woordenschat 
- spelling
- werkwoordspelling (M7, E7, M8)
- studievaardigheden (E7, M8)
- rekenen/wiskunde
 
De toetsscores van Cito verdelen we onder in de volgende vijf 'schalen': I, II, III, IV, V. 
De betekenis daarvan is als volgt:
 
I= goed tot zeer goed (ruim boven het landelijk gemiddelde)
II= ruim voldoende tot goed (boven het landelijk gemiddelde)
III= matig tot voldoende (rond het landelijk gemiddelde)
IV= zwak tot matig (onder het landelijk gemiddelde)
V= zeer zwak tot zwak (ruim onder het landelijk gemiddelde)
 
De Cito-toetsen zijn methode-onafhankelijk en worden 2x per jaar afgenomen, in tegenstelling tot de toetsen van de methode. We kijken naar de toetsuitslagen van Cito om de prestaties van de leerling af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Maar vooral ook om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar mogelijk het leerstofaanbod te verbeteren. 


Inspectierapport
Klik hier om het laatste inspectierapport van de Fiep te lezen.


AMPO
De Amsterdamse schoolbesturen hebben gezamenlijk afgesproken dat zij de ontwikkeling van de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs willen volgen. Om dat te kunnen doen hebben zij het Amsterdams Monitorbedrijf Primair Onderwijs opgericht. 
 
De besturen willen door het bekijken van gegevens van meerdere jaren nagaan of bepaalde aanpakken en programma’s in het onderwijs bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat dan ook om het belang van uw kind.
 
Daarnaast wil men inzicht hebben in de keuze voor de verschillende soorten van voortgezet onderwijs na de basisschool. Het blijven volgen van de schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs is ook voor de lange termijn van belang. Goede conclusies kunnen meestal pas na een paar jaar getrokken worden en zijn belangrijk om te kunnen beslissen op welke wijze scholen (extra) moeten worden ondersteund. Vandaar dat de besturen het over meerdere jaren willen bekijken. 
 
Bovendien hebben de stadsdelen en de gemeente Amsterdam van tijd tot tijd ook gegevens nodig om verantwoording af te leggen aan de rijksoverheid die extra geld beschikbaar stelt voor speciale doelen zoals bijvoorbeeld Voorschool en schoolzwemmen. 
 
In de administratie van de school worden gegevens van de leerlingen en toetsresultaten tot en met het behalen van een zwemdiploma opgeslagen. Deze gegevens worden eenmaal per jaar geanonimiseerd doorgestuurd aan het Monitorbedrijf. Vervolgens worden de gegevens bewerkt tot overzichtelijke rapportages op het niveau van de school, het schoolbestuur en het stadsdeel. De individuele leerlinggegevens zijn hierin niet meer terug te vinden. 
 
Door de gegevens jaarlijks uit de schooladministratie op te halen blijft het extra werk voor de scholen tot het minimum beperkt. Het Monitorbedrijf is een voorziening van de gezamenlijke schoolbesturen. De schoolbesturen blijven dan ook eigenaar van de gegevens.
 
De schoolbesturen hebben de gegevensverzameling van het Monitorbedrijf in het kader van de wettelijke voorschriften aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP controleert of verzamelingen van gegevens voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het CBP heeft de werkwijze en privacybescherming van het Monitorbedrijf goedgekeurd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de schoolbesturen de gegevens alleen gebruiken voor de doelen die hiervoor zijn aangegeven. Daarnaast hebben de schoolbesturen ervoor gezorgd dat de gegevens op een beveiligde computer worden opgeslagen en alleen een door de besturen aangewezen instantie de gegevens mag inzien en bewerken om goede rapportages en overzichten te maken.